Kies een categorie
Home / ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download algemene voorwaarden

Inleiding
Dit zijn de algemene voorwaarden van Junkie Company B.V. Deze zijn steeds van toepassing als je een bestelling plaatst via de Website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. De contactgegevens staan vermeld op de Website.

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities ............................................................................................1
Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden............................................... 2
Artikel 3 Prijzen en informatie ........................................................................... 2
Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst ............................................................ 2
Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst ..................................................................... 2
Artikel 6 Herroepingsrecht ................................................................................ 3
Artikel 7 Betaling ............................................................................................. 4
Artikel 8 Garantie en conformiteit ...................................................................... 5
Artikel 9 Klachtenprocedure .............................................................................  5
Artikel 10 Aansprakelijkheid .............................................................................. 5
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud ....................................................................... 6
Artikel 12 Slotbepalingen .................................................................................. 6
Artikel 13 Modelformulier voor herroeping ............................................................ 6

Artikel 1 Definities
1.1 De definities in deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande betekenis.
Algemene Voorwaarden   De onderhavige Algemene Voorwaarden.
Truckjunkie                       De onderneming Junkie Company B.V. gevestigd aan Leije 16 (5422 VB) te Gemert in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 69060126.
Consument                        Iedere natuurlijke persoon die handelend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit een Overeenkomst met Truckjunkie is aangegaan.
Klant                                 Iedere natuurlijke- of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst met Truckjunkie is aangegaan.
Overeenkomst                   Iedere overeenkomst tussen Truckjunkie en Klant, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Website                             De website van Truckjunkie, te raadplegen via www.truckjunkie.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen van Truckjunkie en alle Overeenkomsten gesloten met Truckjunkie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende een aanvaarding door Klant van een aanbod van Truckjunkie, bepaalde voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in het aanbod van Truckjunkie of deze Algemene Voorwaarden, zijn deze afwijkende voorwaarden voor Truckjunkie slechts bindend, indien en voor zover deze door Truckjunkie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie
3.1 Alle op de Website en in andere van Truckjunkie afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten of andere bijkomende kosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Truckjunkie kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Truckjunkie afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Truckjunkie is niet gehouden uitvoering te geven aan een Overeenkomst die onder invloed van een dergelijk gebrek tot stand is gekomen.
3.4 Truckjunkie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Truckjunkie en het voldoen aan de daarbij door Truckjunkie gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Truckjunkie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft uitsluitend een Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Truckjunkie het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 Truckjunkie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Truckjunkie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan of ongedaan te maken, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de Overeenkomst bijzondere voorwaarden, zoals (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst
5.1 Zodra de bestelling door Truckjunkie is ontvangen, stuurt Truckjunkie de producten met inachtneming onderstaand lid 3 zo spoedig mogelijk toe.
5.2 Truckjunkie is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen uiterlijk dertig (30) dagen geleverd worden, anders verkrijgt Klant, mits hij Consument is, het recht de Overeenkomst te ontbinden. In geval Truckjunkie de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.
5.4 Truckjunkie raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
5.5 Zodra de te leveren producten door Klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.6 Truckjunkie is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Uitsluitend de Consument is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren, tenzij de afwijking dermate gering is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 Het herroepingsrecht dat beschreven is in onderstaande tabel is slechts van toepassing indien Klant een Consument is. Aan Klanten die een bestelling hebben geplaatst anders dan in de hoedanigheid van Consument komt dan ook geen herroepingsrecht toe.

Herroepingsrecht voor Consumenten

Behoudens de uitzonderingen zoals vermeld onderaan deze informatieve tekst, heb je het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Dit is de zogeheten herroepingstermijn of bedenktermijn.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) het product in ontvangst heeft genomen. In het geval waarbij meerdere producten besteld zijn, gaat de dag van de bedenktermijn pas in op de dag nadat je het laatste product hebt ontvangen.

Uitoefenen herroepingsrecht
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons Junkie Company BV , Leije 16-5422VB Gemert , support@truckjunkie.nl , +31 (0)492 34 79 37 via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar gebruik van dit formulier is niet verplicht. Dit formulier is opgenomen onderaan deze Algemene Voorwaarden.
Als we je de optie bieden om het herroepingsformulier via elektronische weg in te vullen zullen wij je onverwijld een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping sturen op een duurzame drager (bijv. per e-mail).
Het is dus belangrijk om binnen de bedenktermijn aan ons kenbaar te maken dat je je beroept op het herroepingsrecht.

Gevolgen
Als je de overeenkomst herroept ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan (voor het gedeelte waar de herroeping betrekking op heeft), inclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug.
Wij betalen je dan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. Er worden geen kosten gerekend voor het uitvoeren van de terugbetaling.
We kunnen de terugbetaling uitstellen tot we de betreffende producten retour hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.

Terugsturen van de producten na herroeping
Na herroeping dien je de producten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je de herroeping kenbaar hebt gemaakt, terugsturen of aan ons overhandigen. Je hebt aan deze verplichting voldaan als je de betreffende producten terugstuurt voordat deze periode van 14 dagen is verstreken.
De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor eigen rekening.

Waardevermindering en schade
Je bent aansprakelijk voor het waardeverlies van de producten die het gevolg is van gebruik, anders dan noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Indien hier sprake van is, dan zijn wij gerechtigd dit waardeverlies te verrekenen met de bedragen die wij aan jou terug zouden moeten betalen. Het is dan ook belangrijk dat je het product tijdens de bedenktermijn zorgvuldig en voorzichtig behandelt. We verzoeken je ook graag het product altijd te retourneren voorzien van de originele verpakking, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet ten aanzien van:

  • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (denk aan: ingeblikt eten, cosmetica);
  • maatwerkproducten of producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (denk aan: een bedrukt T-shirt of maatwerk stickers);
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (denk aan: eenmalige uitgave van een tijdschrift of krant).

Retourproces
Op de Website is meer informatie opgenomen over het door Truckjunkie aangeboden retourproces.


Artikel 7 Betaling
7.1 Klant dient betalingen aan Truckjunkie volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Truckjunkie is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling tijdens of na levering kent Klant een betalingstermijn van veertien (14) dagen ingaand op de dag na levering, tenzij anders stond vermeld.
7.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Truckjunkie is gewezen op de te late betaling en Truckjunkie de Klant een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Truckjunkie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Garantie en conformiteit
8.1 Truckjunkie draagt er zorg voor dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, draagt Truckjunkie er tevens zorg voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2 Een door Truckjunkie, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
8.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Truckjunkie daarvan in kennis te stellen.
8.4 Indien Truckjunkie de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
8.5 Het voorgaande doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten die aan een Consument toekomen.

Artikel 9 Klachtenprocedure
9.1 Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Truckjunkie, dan kan Klant bij Truckjunkie een klacht indienen.
9.2 Truckjunkie geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Truckjunkie binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3 Als je de Overeenkomst bent aangegaan als Europese Consument, kan je, indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij met jouw klacht zijn omgegaan, deze ook voorleggen aan een nationale geschillencommissie via het Europese ODR Platform dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Truckjunkie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Klant betaalde prijs (exclusief btw), met een maximum van tweehonderd euro.
10.3 Aansprakelijkheid van Truckjunkie jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Truckjunkie jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Truckjunkie of in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.
10.5 De aansprakelijkheid van Truckjunkie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Truckjunkie onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Truckjunkie ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Truckjunkie in staat is adequaat te reageren.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Truckjunkie meldt.
10.7 In geval van overmacht is Truckjunkie niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Truckjunkie.
11.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt ook ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering die Truckjunkie direct jegens Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in een of meer van haar verplichtingen jegens Truckjunkie.

Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een Consument is laat deze rechtskeuze de bescherming die Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Truckjunkie gevestigd is.
12.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 13 Modelformulier voor herroeping
13.1 Onderstaand formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen. Zie voor de randvoorwaarden het bepaalde in Artikel 6.

Modelformulier voor herroeping
Aan:
Junkie Company B.V.
Leije 16
5422VB Gemert
Nederland
support@truckjunkie.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Menu
Zoeken
Wishlist
Account
menu icon
Cart